Clearance תבטיח כי ההון החוזר √ חוזר

ניהול תיקי חוב

ניהול תיקי חובClearance Debt Management – עסקת רכישה וניהול של תיק החוב הינה עסקה פיננסית במסגרתה מבוצע תהליך חיתום חבויות בפיגור (הערכת שווי), וכנגד רכישת החוב או לחילופין כנגד המחאת זכות בתקבולי גביה, מוזרם הון חוזר חי לפעילות העסקית.

עסקת ניהול החוב הופכת חוב לנכס פיננסי המהווה מקור חוץ בנקאי נוסף עבור הפירמה כהון חוזר המוזרם כתזרים יציב ובלתי מותנה בתוצאות הגביה.

עבור החוב משולמת תמורה כספית חד פעמית, על בסיס מזומן ובלתי מותנה בתוצאות הגביה. העסק ממשיך בהפעלה שוטפת, ומאמצי הגביה הסיכונים והסיכויים מועברים לפתחה של Clearance.

יתרונות עסקת Clearance Debt Management

 • הרחבת היקף ההון חוזר – ניצול החוב כמקור אשראי.
 • שיפור תזרים המזומנים.
 • שיפור ריווחיות החברה מניהול חובות בלתי מסולקים.
 • שיפור הדוחות הכספיים – הפחתת סעיף חייבים.
 • אין צורך בהעמדת ביטחונות.
 • מניעת חשיפה למימון תשומות בתהליך גביה כושל.
 • הטבות במס כתוצאה מביצוע עסקת מימוש הזכויות בחבות.
 • חיסכון בעלויות תפעול וכח אדם.

ניהול סיכוני אשראי

שירות ניהול סיכוני אשראי אותו מציעה החברה ללקוחותיה, המסייע לעסק להעריך נכונה, ובטרם אושר אשראי ללקוחות, את סיכוני החשיפה במתן האשראי.ניהול סיכוני אשראי

קרא עוד

ניהול תיקי חוב

שירות המאפשר ללקוחות החברה ליהנות משירותי הבטחת פירעון חוב על תיק אשראי הלקוחות של החברה, בין אם מדובר בחוב פתוח, צ'ק דחוי, או כל אמצעי תשלום אחר.ניהול תיקי חוב

קרא עוד

הבטחת פירעון חוב

עסקת רכישה וניהול של תיק החוב הינה עסקה פיננסית, במסגרתה מבוצע תהליך חיתום חבויות בפיגור (הערכת שווי), וכנגד רכישת החוב, או כנגד המחאת זכות בתקבולי גבייה, מוזרם הון חוזר חי לפעילות העסקית.


הבטחת פירעון חוב

קרא עוד

כתובת

 • יד חרוצים 12
  תל אביב יפו

פרטי יצירת קשר

שעות פתיחה

ראשון-חמישי 8:00-21-00
שישי 8:00-14:00